Ogólne warunki współpracy

§1. Warunki ogólne
1. Zespół pracowników Totem.com.pl (zwany dalej Totem) z największą starannością realizuje zlecone przez Zamawiających prace, w celu zapewnienia obustronnej satysfakcji z podjętej współpracy.
2. Składając zamówienie Zamawiający potwierdza zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami współpracy (zwanymi dalej „OWW”) i akceptuje ich postanowienia.
3. Totem może wykorzystywać produkty do celów marketingowo-reklamowych, chyba że Zamawiający zastrzeże w formie pisemnej przy składaniu zamówienia, iż nie wyraża na to zgody.
4. Indywidualna umowa pomiędzy Totemem a Zamawiającym może zmienić zapisy ogólne.
5. Totem może odmówić realizacji prac zawierających treści o charakterze bezprawnym (np. treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, treści pornograficznych, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób).

§2. Zamówienie
1. Zamawiający przekazuje zamówienie w formie pisemnej poprzez e-mail. Do zamówienia musi zostać dołączona kalkulacja handlowca Totemu.
2. Do realizacji zamówienia konieczne jest potwierdzenie przez Totem przyjęcia zamówienia do realizacji. Totem potwierdza zamówienie w formie pisemnej e-mail (potwierdzenie ceny/terminów realizacji/warunków dostawy).
3. Tylko zamówienie zawierające wszystkie niezbędne informacje zostanie przyjęte przez Totem do realizacji.
4. Totem zgłasza ewentualne rozbieżności pomiędzy zamówieniem, a ofertą i nie przyjmuje do realizacji zamówień niezgodnych z ofertą.

§3. Pliki
1. Zamawiający dostarcza komplet materiałów w formie elektronicznej.
2. Sposób przygotowania plików określa dokument: „Instrukcja przygotowania materiałów do druku cyfrowego”.
3. Zamawiający przesyła pliki za pomocą internetu. Do tego celu można wykorzystać platformę Dropbox lub witrynę WeTransfer. Po przesłaniu plików do druku należy potwierdzić ich otrzymanie z Biurem Obsługi Klienta Totemu (BOK).
4. W przypadku wykrycia błędów wchodzących w zakres kontroli zgodnie z dokumentem określonym w §3. pkt. 2, Totem niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie e-mailem, w celu ustalenia sposobu wyeliminowania błędów i nowych warunków realizacji zamówienia.

§4. Terminy realizacji
1. W przypadku wystąpienia opóźnienia Totem informuje o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w dniu planowanej realizacji zlecenia.
2. Totem nie gwarantuje stałych terminów na poszczególne rodzaje usług. Jest to zależne od bieżącego obłożenia produkcji.
3. Totem nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§5. Dostawy
1. Totem realizuje dostawy zamówionych towarów transportem własnym lub poprzez kurierów.
2. Totem nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, z przyczyn leżących po stronie firm kurierskich.
3. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy pod kątem ewentualnych, widocznych uszkodzeń opakowań przed podpisaniem potwierdzenia dostawy.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia protokołu uszkodzenia oraz wykonania dokumentacji fotograficznej w obecności dostawcy.
5. W przypadku braku protokołu uszkodzenia towaru w dostawie, reklamacje nie będą uwzględniane.

§6. Reklamacje
1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej przez formularz reklamacyjny. Wymagane jest załączenie do formularza zdjęcia przedstawiającego wadę lub przekazanie wzoru z dokładnym opisem.
2. Reklamacje ilościowe można zgłaszać maksymalnie 7 dni od daty dostarczenia zamówienia, a jakościowe w terminie maksymalnie 30 dni od daty dostarczenia zamówienia.
3. Zwrot wadliwego towaru odbywa się na koszt Totemu i jest odbierany z miejsca do którego został dostarczony. Zwrot wadliwego towaru jest warunkiem uznania zasadnej reklamacji.
4. Reklamacje z tytułu uszkodzenia produktów należy zgłosić w terminie do 7 dni od doręczenia przesyłki. Podstawą reklamacji jest protokół szkody spisany w obecności kuriera/osoby dostarczającej przesyłkę. Jeśli podczas doręczenia przesyłki nie było widocznych uszkodzeń na opakowaniu zbiorczym (paleta, karton) i nie było podstaw do spisania protokołu uszkodzeń, natomiast po otwarciu przesyłki przez odbiorcę zostały takowe zauważone, odbiorca przesyłki ma obowiązek powiadomić niezwłocznie o tym fakcie firmę doręczającą i zachować opakowania wraz z wypełnieniem i towarem, aby mogła ona dokonać oględzin oraz spisać protokół uszkodzeń.
5. Zasadność składanej reklamacji rozpatrywana jest w czasie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia lub zwrotu nakładu. 
6. Warunki udzielania i rozpatrywania reklamacji określa dokument: Podstawowe normy jakościowe.

§7. Płatności
1. Podstawową formą rozliczeń jest przedpłata 100% lub płatność gotówkowa przy odbiorze wyrobu.
2. Zamawiający może wnioskować o przyznanie kredytu kupieckiego.
3. W przypadku spełnienia kryteriów, warunki płatności i wysokość kredytu kupieckiego określone zostaną w odrębnym dokumencie.
4. Realizacja zamówień przekraczających wysokość kredytu kupieckiego odbywać się będzie na zasadach ogólnych, tj. §7. pkt. 1
5. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań wobec Totemu.
6. Totem może odmówić przyjęcia zlecenia, realizacji przyjętego zlecenia lub wstrzymać dostawę zrealizowanej już pracy, jeżeli Zamawiający ma nieuregulowane, wymagalne zobowiązania finansowe wobec Totemu.
7. W powyższym przypadku Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Totemu, który nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z odmową przyjęcie lub realizacji zamówienia, jak i wstrzymaniem dostawy.

Loading...