Uppfinnandet av tryck var historiens största händelse. Det är revolutionens moder.

Wiktor Hugo

Hur förbereder man filer för digitaltryck

Filer

Allt material ska vara i form av pdf-filer.
Inlagans format bör vara bokblockets format, utökat med eventuellt utfall. Rätt skärningsformat bör ställas in (TrimBox).
Marginalerna i boken kommer att ställas in exakt enligt de levererade filerna. Därför är det viktigt att de är rätt inställda och stämmer med utgivarens förväntningar.

Sidorna ska ligga i rätt ordning, även sidor som är blanka. Man ska inte placera någon information på de blanka sidorna, t ex ”Sidan ska vara blank”.
Om boken består av flera filer ska de vara tydligt markerade och i rätt ordning.

Utfall

Varje grafiskt element (bild, text, bottenfärg) som når till sidans kant ska förlängas minst 3 mm utanför kanten. Det är ett s.k. utfall.

Filer som innehåller någon sida med utfall ska ha utfall på alla sidor. 

Man kan lämna skärningskryss men de måste flyttas minst 3 mm från kanten.

Marginaler

Alla detaljer som texter, koder, logos bör ligga minst 5 mm innanför skärningslinjen.

Man bör undvika tunna (under 10 mm) ramar längst sidkanterna.

Grafik

Bitmaps (foton) bör ha en upplösning på 200-300 dpi och placeras som TIFF med felfri kompression (LZW, ZIP) eller JPEG av hög kvalitet.
Lägre upplösning bidrar till lägre kvalitet. Högre upplösning kommer att onödigt öka filens storlek utan att förbättra kvalitet.
JPEG av låg kvalitet (mycket komprimerat) kommer också att negativt påverka tryckets kvalitet.

I scannat material bör man ta bort originalens raster för att förhindra moiré (interferensmönster). 

Minimitjocklek för linjer i 100% K eller i färg är 0,4 punkter (0,14 mm). Minimitjocklek för gråa linjer är 0,7 punkter (0,25 mm).

Typsnitt

Man måste bädda in alla använda typsnitt eller konvertera dem till vektorer.
Konvertering till vektorer ska endast användas i undantagsfall eftersom det ökar filens storlek betydligt.

Typsnitt under 12 punkter bör vara i svart med 100% mättnad (alternativt 100% cyan, magenta eller gul).

Färger

Tryckfilerna ska inte ha några inbäddade ICC-profiler.

Filen ska vara i CMYK men i bilder kan RGB användas.

Pantonefärger kan användas förutsatt att de är korrekt konfigurerade. Pantonefärg kommer att tryckas i enlighet med dess namn och inte dess färg i pdf-filen.

Olika element som ska ha samma färg på utskriften måste ha identisk färg i filen.

Man kan inte använda övertryck av vita element. Sådana detaljer kommer inte att synas på utskriften.
Små, ljusa element (t ex texter) bör inte läggas över mörk bakgrund om bakgrundsfärgen trycks med flera plåtar (men bakgrund i t ex 100% K är ok).
Man bör varken använda detaljer i Pantone med genomskinliga element som täcker andra objekt eller genomskinliga objekt som täcker element i Pantone.

Man ska inte använda ofullständiga system som t ex CMY utan K.
Om någon särskild färgnyans är viktig måste man leverera ett prov eller uppge Pantonenummer närmast den önskade.

Inlaga

Inlaga bör levereras i pdf-form och innehålla alla sidor i boken, även blanka.
Om inlagan består av flera delar måste de numreras rätt.
Sidformat och marginaler bör ligga som i den färdiga boken samt ta hänsyn till utfall.
Ifall det finns bildark i färg ska man tydligt beskriva efter vilken sida arket ska placeras.
Om man gör några ändringar i de redan levererade filerna ska varje ändrad sida skickas separat eller allt på nytt i en helt ny fil.
Antalet sidor vid trådbunden bindning ska vara delbart med 4, vid limmad bindning med 2.
Vid trådbunden bindning kan sidor tryckta på annat papper enbart placeras på vissa ställen.

Se mall för inlaga

Omslag

Omslag ska levereras i separat pdf-fil. Se mall
Innan man gör filen bör man fråga efter en mall eller ryggens bredd.
Ifall omslaget ska tryckas på insidan så måste ryggen + 5 mm på varje sida om ryggen lämnas utan grafik för att inte störa limningen.
På bokryggar som är smalare än 6 mm, ska det inte finnas text eller grafik som t ex logo.
Alla texter och grafiska detaljer på ryggen måste ligga minst 1,5 mm från ryggens kant.
Pga estetiska skäl bör man inte placera texter och andra detaljer närmare ryggen än 7 mm.

Se mall för omslag

Man bör lära sig hur man förbereder omslag eller skyddsomslag på rätt sätt. Med rätt fil från början undviker man fel och rättningar som tar sin tid. På så sätt förkortas produktionstiden. Vi har ett verktyg som låter dig självständigt räkna ut rätt parametrar för just din bok. Du ska bara fylla i några uppgifter som antal sidor, format, papper och bindning och du får alla mått för omslag eller skyddsomslag.

Kontrollera mall för omslag/skyddsomslag för din produkt→

Omslagets förädling

Om UV-lack önskas så måste en separat fil förberedas för detta.
Folieprägling kräver också separat fil.
Alla lackerade eller foliepräglade detaljer ska sättas i (C:0, M:0, Y:0, K:100).
Enbart vektorelement ej tunnare än 0,4 mm och liggande minst 0,2 mm från varandra får användas.

Reliefprägling av omslaget kräver separat fil. I den ska enbart vektorer i (C:0, M:0, Y:0, K:100) användas, och element vara som minst 0,5 mm tunna och placerade minst 2 mm från varandra.

OBS! Alla grafiska projekt för t ex UV-lack eller folieprägling ska förberedas enligt samma mall som omslag/skyddsomslag (med hänsyn tagen till rätt placering, format och marginalet).

Detta kontrollerar vi

Alla filer från kunder kontrolleras. Syftet med detta är:
– att kontrollera om filerna stämmer med beställningen
– att upptäcka tekniska fel som kan påverka tryck och bindning.

1. Fullständig kontroll omfattar följande:
a) stämmer antalet filer med beställningen?
b) stämmer uppgifterna i beställningen med de verkliga parametrarna i filerna:
– inlagans och omslagets format
– antal sidor
– ryggens bredd
– ISBN-nummer
c) stämmer filer för lack eller folieprägling med övriga filer? Är de framställda på rätt sätt?
d) hamnar inga grafiska detaljer i vikningen eller för nära kanten?
e) framställning av preflight som upptäcker problem som:
– bitmaps av låg kvalitet
– för tunna linjer
– icke inbäddade fonter
– skiftande sidformat eller felaktig placering av sidorna.

2. Slumpmässig kontroll av:
– om utfall är rätt
– om marginaler inte är för små
– om spalter/texter är centrerade
– om texterna är i enbart svart (några slumpmässigt valda sidor).

3. Kontrollen omfattar INTE bokens innehåll eller estetik, till exempel:
– fel i texten, stavfel, grammatiska fel
– faktafel
– bokens estetik
– texternas och grafikens placering om de inte stör bindningen
– färgval
– användning av färg på sidor som ska tryckas i svart
– val av papper om det inte krockar med tryckprocessen
– blanka sidors placering i boken
– bokens paginering
– om utvikbara sidor är rätt formgivna.