Uppfinnandet av tryck var historiens största händelse. Det är revolutionens moder.

Wiktor Hugo

Hur förbereder man filer för digitaltryck

Filer

Allt material ska vara i form av pdf-filer.
Inlagans format bör vara bokblockets format, utökat med eventuellt utfall. Rätt skärningsformat bör ställas in (TrimBox).
Marginalerna i boken kommer att ställas in exakt enligt de levererade filerna. Därför är det viktigt att de är rätt inställda och stämmer med utgivarens förväntningar.

Sidorna ska ligga i rätt ordning, även sidor som är blanka. Man ska inte placera någon information på de blanka sidorna, t ex ”Sidan ska vara blank”.
Om boken består av flera filer ska de vara tydligt markerade och i rätt ordning.

Utfall

Varje grafiskt element (bild, text, bottenfärg) som når till sidans kant ska förlängas minst 3 mm utanför kanten. Det är ett s.k. utfall.

Filer som innehåller någon sida med utfall ska ha utfall på alla sidor. 

Man kan lämna skärningskryss men de måste flyttas minst 3 mm från kanten.

Marginaler

Alla detaljer som texter, koder, logos bör ligga minst 5 mm innanför skärningslinjen.

Man bör undvika tunna (under 10 mm) ramar längst sidkanterna.

Grafik

Bitmaps (foton) bör ha en upplösning på 200-300 dpi och placeras som TIFF med felfri kompression (LZW, ZIP) eller JPEG av hög kvalitet.
Lägre upplösning bidrar till lägre kvalitet. Högre upplösning kommer att onödigt öka filens storlek utan att förbättra kvalitet.
JPEG av låg kvalitet (mycket komprimerat) kommer också att negativt påverka tryckets kvalitet.

I scannat material bör man ta bort originalens raster för att förhindra moiré (interferensmönster). 

Minimitjocklek för linjer i 100% K eller i färg är 0,4 punkter (0,14 mm). Minimitjocklek för gråa linjer är 0,7 punkter (0,25 mm).

Typsnitt

Man måste bädda in alla använda typsnitt eller konvertera dem till vektorer.
Konvertering till vektorer ska endast användas i undantagsfall eftersom det ökar filens storlek betydligt.

Typsnitt under 12 punkter bör vara i svart med 100% mättnad (alternativt 100% cyan, magenta eller gul).

Färger

Tryckfilerna ska inte ha några inbäddade ICC-profiler.

Filen ska vara i CMYK men i bilder kan RGB användas. Ifall RGB används kan det förekomma en liten nyansskillnad mot filen eller prov som har lämnats till oss.

Pantonefärger kan användas förutsatt att de är korrekt konfigurerade. Pantonefärg kommer att tryckas i enlighet med dess namn och inte dess färg i pdf-filen.

Olika element som ska ha samma färg på utskriften måste ha identisk färg i filen.

Man kan inte använda övertryck av vita element. Sådana detaljer kommer inte att synas på utskriften.
Små, ljusa element (t ex texter) bör inte läggas över mörk bakgrund om bakgrundsfärgen trycks med flera plåtar (men bakgrund i t ex 100% K är ok).
Man bör varken använda detaljer i Pantone med genomskinliga element som täcker andra objekt eller genomskinliga objekt som täcker element i Pantone.

Man ska inte använda ofullständiga system som t ex CMY utan K.
Om någon särskild färgnyans är viktig måste man leverera ett prov eller uppge Pantonenummer närmast den önskade.

Inlaga

Inlaga bör levereras i pdf-form och innehålla alla sidor i boken, även blanka.
Om inlagan består av flera delar måste de numreras rätt.
Sidformat och marginaler bör ligga som i den färdiga boken samt ta hänsyn till utfall.
Ifall det finns bildark i färg ska man tydligt beskriva efter vilken sida arket ska placeras.
Om man gör några ändringar i de redan levererade filerna ska varje ändrad sida skickas separat eller allt på nytt i en helt ny fil.
Antalet sidor vid trådbunden bindning ska vara delbart med 4, vid limmad bindning med 2.
Vid trådbunden bindning kan sidor tryckta på annat papper enbart placeras på vissa ställen.

Se mall för inlaga

Omslag

Omslag ska levereras i separat pdf-fil. Se mall
Innan man gör filen bör man fråga efter en mall eller ryggens bredd.
Ifall omslaget ska tryckas på insidan så måste ryggen + 5 mm på varje sida om ryggen lämnas utan grafik för att inte störa limningen.
På bokryggar som är smalare än 6 mm, ska det inte finnas text eller grafik som t ex logo.
Alla texter och grafiska detaljer på ryggen måste ligga minst 1,5 mm från ryggens kant.
Pga estetiska skäl bör man inte placera texter och andra detaljer närmare ryggen än 7 mm.

Se mall för omslag

Man bör lära sig hur man förbereder omslag eller skyddsomslag på rätt sätt. Med rätt fil från början undviker man fel och rättningar som tar sin tid. På så sätt förkortas produktionstiden. Vi har ett verktyg som låter dig självständigt räkna ut rätt parametrar för just din bok. Du ska bara fylla i några uppgifter som antal sidor, format, papper och bindning och du får alla mått för omslag eller skyddsomslag.

Kontrollera mall för omslag/skyddsomslag för din produkt→

Omslagets förädling

Om UV-lack önskas så måste en separat fil förberedas för detta.
Folieprägling kräver också separat fil.
Alla lackerade eller foliepräglade detaljer ska sättas i (C:0, M:0, Y:0, K:100).
Enbart vektorelement ej tunnare än 0,4 mm och liggande minst 0,2 mm från varandra får användas.

Reliefprägling av omslaget kräver separat fil. I den ska enbart vektorer i (C:0, M:0, Y:0, K:100) användas, och element vara som minst 0,5 mm tunna och placerade minst 2 mm från varandra.

OBS! Alla grafiska projekt för t ex UV-lack eller folieprägling ska förberedas enligt samma mall som omslag/skyddsomslag (med hänsyn tagen till rätt placering, format och marginalet).

3D Touch
3D-lack

Allt som ska 3D-lackas måste bestå av 100% svart.

Alla element i filen ska vara minimum 0,25 mm breda och ha avstånd minst 0,6 mm från varandra. Det går inte att lacka på skärningslinjer och vikningar.
Om text ska lackas får typsnittet inte vara mindre än 8 punkter.

För bästa effekt rekommenderar vi att ytan beläggs med Soft Touch-laminering. I sådana fall bör typsnittet inte understiga 6 punkter.

2D-lack

Allt som ska 2D-lackas måste bestå av 100% svart.

Alla element i filen ska vara minimum 0,25 mm breda och ha avstånd minst 0,6 mm från varandra. Det går bra att lacka på skärningslinjer och vikningar.
Om text ska lackas får typsnittet inte vara mindre än 8 punkter.

Om Soft Touch används bör typsnittet inte understiga 6 punkter.

Laminering

Alla element till folieprägling måste bestå av 100% svart. Minsta bredden får vara 0,25 mm (undantaget är prägling på kartong utan laminering – då måste bredden vara minst 0,6 mm). Mellanrum mellan olika element ska vara minst 0,6 mm.
Om texter ska präglas ska typsnittet vara minst 8 punkter.

Om Soft Touch-laminering används ska typsnittet vara minst 6 punkter.

Tillgängliga färger är guld, silver, röd, marinblå, svart, holografisk (laser och dots). Vi kan också beställa andra färger mot en extra kostnad.

Mallar

Filer för alla sorters lackering och prägling måste vara av exakt samma format som omslaget.

Filer för 2D-lack och 3D-lack ska göras separat. Varje fil ska markeras rätt så att inget blir förväxlat.

folder Totemu
Här kan man se hur vi har gjort:

 

folder druk    Tryckfil

lakier 2D    Fil för 2D-lack (platt)

lakier 3D    Fil för 3D-lack (relief)

folia złota     Fil för folieprägling (i detta fall guldfolie)

Detta kontrollerar vi

1. Tryckeriet verifierar alla filer före tryck:
 · är materialet komplett?
 · stämmer materialets format med beställningen?
 · stämmer antal sidor med beställningen?
 · är ryggens bredd och omslagets utfall rätt?
 · är insert rätt placerat i inlagan?
 · är typsnitten inbäddade?
 · är följande filer rätt förberedda:
    – för UV-lack
    – för prägling
    – för stansning,
 · verifiering av bilders upplösning
 · verifiering av linjers tjocklek
 · korrekt placering av skärningslinjer
 · verifiering av omslagets grafik vad gäller:
    – falsens bredd
    – flikar
    – marginaler
 · slumpmässig kontroll att texterna är i 100% svart
 · slumpmässig kontroll av eventuell underliggande vit botten
 · kontroll av utfall.

2. Tryckeriet har inget ansvar för felaktig formgivning av materialet för tryck när det gäller nedanstående:
 · användning av genomskinlighet
 · felaktig paginering
 · felaktig placering av blanka sidor
 · felaktig förberedelse av utvikbara sidor
 · placering av texter och bilder
 · felaktiga ISBN-nummer
 · tryckresultat vid användning av färg i filer som ska tryckas i svart
 · tryckresultat vid felaktigt val av papper
 · skillnaden som kan uppstå när man använder RGB i stället för CMYK
 · stavfel, grammatiska fel, fel i texter
 · bortfall av grafik, text eller andra detaljer pga att man har förberett filer med hjälp av TEX, Apache FOP eller andra program för automatisk typsättning.
 · estetiskt resultat.