Konkurs na okładkę książki uszlachetnioną w technologii 3D Touch


Uwaga,
zmiana w regulaminie Konkursu – przedłużamy termin nadsyłania prac konkursowych do 25 października br.
Pełny, ujednolicony tekst Regulaminu poniżej.

*************************************************

Wszystkich, którzy pasjonują się grafiką i jednocześnie kochają książki zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie na okładkę książki uszlachetnioną w technologii 3D Touch.

  • Do kogo kierujemy nasz Konkurs?

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne, w szczególności studentów kierunków artystycznych, grafików, grafików komputerowych, osób zajmujących się DTP, pasjonatów grafiki, a także do wydawnictw.

  • Co jest przedmiotem Konkursu?

Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać pracę graficzną w formie okładki dowolnej książki (dowolny tytuł, autor, tematyka, także fikcyjne), z zaprojektowaniem uszlachetnień druku możliwych do wykonania przy użyciu maszyny JetVarnish 3D, czyli w technologii 3D Touch. Wskazówki dotyczące przygotowania masek na cyfrowe uszlachetnienia opisane są na w Instrukcji przygotowania plików, w sekcja „Uszlachetnienie 3D Touch”.

  • Do kiedy należy zgłosić pracę?

Ostateczny termin: 25 października 2020 r.

  • Jakie nagrody czekają na zwycięzców?

Nagroda główna – 5000 zł
2. miejsce: 3000 zł
3. miejsce: 2000 zł 
pięć równorzędnych wyróżnień — po  1 000 zł każde

  • Ogłoszenie wyników Konkursu

24 listopada 2020 r. 

Masz pytania odnośnie Konkursu lub technologii 3D Touch? Skontaktuj się z nami via mail: konkurs@totem.com.pl

Poniżej pełna treść Regulaminu konkursu. 

Regulamin konkursu na okładkę książki uszlachetnioną w technologii 3D Touch

§1 Organizator
Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Totem.com.pl Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Inowrocławiu (88-100) przy ul. Jacewskiej 89, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000496427, NIP 5561007611, zwany dalej Organizatorem.

§2 Współorganizator
Współorganizatorem Konkursu jest Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-273) przy ul. Muszkieterów 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 108685, NIP 5260204908,
zwana dalej Współorganizatorem.

§3 Patron medialny
Patronem medialnym Konkursu jest Inicjał Andrzej Palacz, właściciel magazynu “Wydawca” oraz portalu wydawca.com.pl z siedzibą w Warszawie (03-130) przy ul. A. Kamińskiego 20a/39, NIP 5241181309, zwany dalej Patronem.

§4 Uczestnicy
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jak i do osób fizycznych, w szczególności studentów kierunków artystycznych, grafików, grafików komputerowych, osób zajmujących się DTP, pasjonatów grafiki, a także do wydawnictw.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, spełniająca powyższy warunek, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Współorganizatora i Patrona oraz członkowie ich rodzin.

§5 Czas trwania konkursu
1. Konkurs zostanie ogłoszony z dniem opublikowania Regulaminu na stronie www Organizatora.
2. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 25 października 2020 roku (liczy się data otrzymania prac przez Organizatora).
3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 24 listopada 2020 roku.

§6 Cele konkursu
Organizator wyznacza 3 główne cele Konkursu:
1. promocję nowoczesnego projektowania okładek książek
2. promocję nowych, szerokich możliwości w zakresie druku i uszlachetnień w drukarni Totem.com.pl
3. edukację związaną z procesem przygotowania plików do druku – pod kątem wykorzystania w procesie systemu JetVarnish 3D.

§7 Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy graficznej w formie okładki dowolnej książki (dowolny tytuł, autor, tematyka, także fikcyjne), z zaprojektowaniem uszlachetnień druku możliwych do wykonania przy użyciu maszyny JetVarnish 3D, czyli w technologii 3D Touch.
2. Zgłoszenie powinno zawierać wizualizację okładki z zastosowanymi uszlachetnieniami, projekt okładki do druku, właściwie zaprojektowane maski z uszlachetnieniami – wykonanymi zgodnie z zasadami przygotowania masek dla maszyny JetVarnish 3D, a także wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do tego Regulaminu.
3. Uczestnik, który nie jest jedynym autorem zgłaszanego projektu, załącza oświadczenie autora lub pozostałych współautorów (jeśli jest jednym z nich) o wyrażeniu zgody na zgłoszenie projektu do Konkursu i na przetwarzanie jego (ich) danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
4. Projekty okładek nie mogą zawierać treści wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę.
6. Projekt okładki powinien być zaprojektowany w formacie netto minimum 310 mm x 210 mm, w opcji pionowej, z uwzględnieniem pierwszej i czwartej strony okładki oraz grzbietu okładki. Maksymalny format netto projektu nie powinien być większy niż 450 mm x 297 mm.
7. Zgłaszane do konkursu prace – projekty okładek – powinny być zrealizowane techniką cyfrową lub zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej w CMYK w formacie pdf w rozdzielczości 300 dpi.
8. Maski uszlachetnień zastosowanych w projektach konkursowych muszą być przygotowane i oznaczone wg zasad określonych na stronie Totemu (www.totem.com.pl/poradnik, sekcja USZLACHETNIENIE 3D TOUCH.
9. Prace muszą zostać zgłoszone przez platformę WeTransfer (wetransfer.com, adres e-mail: konkurs@totem.com.pl) lub – w przypadku prac nie przekraczających 20 MB – via mail na adres: konkurs@totem.com.pl lub na nośniku danych (pendrive) na adres siedziby Organizatora przy ul. Jacewskiej 89, 88-100 Inowrocław z dopiskiem “Konkurs” do dnia 25 października 2020 r.
10. Ocenie przez jury Konkursy poddane zostaną wyłącznie projektu spełniające wszystkie wymogi sformułowane w niniejszym Regulaminie.

§8 Jury
1. Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną wyłonieni przez jury, którego skład jest następujący:
– Lech Majewski – Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
– Andrzej Palacz – właściciel Inicjał Andrzej Palacz,
– Georgij Petriaszwili – Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej,
– Michał Rejnowski – Prezes Totem.com.pl,
– Mateusz Woźniak – przedstawiciel Współorganizatora.
Sekretarz Konkursu: Joanna Zielińska, Totem.com.pl.
2. Głosowanie jury będzie przebiegać jednoetapowo.
3. Organizator wydrukuje w zgłoszonych formatach i uszlachetni wszystkie zgłoszone do Konkursu prace.
4. Prace będą oceniane w wersji wydrukowanej i w pełni uszlachetnionej, zgodnie z przygotowanymi przez autorów projektami i maskami.
5. Jury zbierze się do dnia 20 listopada 2020 roku i spośród prac, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej, wybierze pracę nagrodzoną nagrodą główną, drugie i trzecie miejsce oraz 5 wyróżnień.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu jury.
7. Jury wybierze spośród swego grona przewodniczącego, którego głos będzie decydujący w sytuacji, kiedy w czasie głosowania nastąpi równy podział oddanych głosów.
§9 Kryteria oceny prac
Jury, oceniając zgłoszone do Konkursu prace, stosować będzie trzy kryteria:
– wartość artystyczną projektu,
– zgodność z zasadami projektowania i kompozycji okładek książek,
– oryginalność zastosowanych rozwiązań graficznych i uszlachetnień.

§10 Nagrody
1. Organizator i Współorganizator przyznają nagrody pieniężne:
– jedną nagrodę główną: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
– jedną nagrodę 2. miejsca: 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych
– jedną nagrodę 3. miejsca: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
2. Organizator i Współorganizator przyznają pięć równorzędnych wyróżnień — każdy z uczestników, który zgłosił wyróżnioną pracę, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Organizator informuje, że w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2 000 złotych następuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej. Podatek ten za zwycięzców nagrody głównej i drugiego miejsca zapłacą Organizator oraz Współorganizator po uprzednim otrzymaniu od zwycięzców danych niezbędnych do uiszczenia podatku.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora/Współorganizatora o wyniku Konkursu telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu do Konkursu.
5. Warunkiem wypłaty nagrody (wyróżnień) jest przesłanie przez laureata numeru rachunku bankowego, na adres: konkurs@totem.com.pl w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Nagroda zostanie wypłacona w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
6. Nagroda główna oraz nagrody 2. i 3. miejsca zostaną wręczone Laureatom podczas wystawy pokonkursowej, o której mowa w §11, pkt. 4. W przypadku, gdy zorganizowanie wystawy nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora i Współorganizatora (np. z powodu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych) w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, wypłata nagród nastąpi na rachunki bankowe laureatów w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

§11 Ogłoszenie wyników i promocja konkursu
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 24 listopada 2020 roku na stronach internetowych www.totem.com.pl, www.konicaminolta.pl i wydawca.com.pl, a także na profilach Organizatora, Współorganizatora oraz Patrona w mediach społecznościowych (np. na Facebooku, LinkedInie).
2. Począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu Organizator, Współorganizator oraz Patron będą publikować informacje o Konkursie w wybranych przez siebie środkach masowego przekazu, w szczególności na stronach www Organizatora, Współorganizatora oraz Patrona, a także na profilach ww. w mediach społecznościowych (np. na Facebooku, LinkedInie).
3. Organizator i Współorganizator mogą promować Konkurs w Internecie, w szczególności na swoich stronach www oraz w mediach społecznościowych (np. na Facebooku, LinkedInie, Instagramie), także poprzez prezentowanie zgłoszonych do Konkursu prac. Prezentowane prace będą opatrzone imieniem i nazwiskiem ich autorów i danymi uczestników, którzy zgłosili poszczególne projekty.
4. Organizator, w ramach promocji Konkursu, wspólnie z Współorganizatorem oraz Partnerem, przygotuje wystawę pokonkursową, prezentującą wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace.

§12 Prawa autorskie
1. Z chwilą wypłacenia lub wydania nagrody nagrodzonym oraz wyróżnionym uczestnikom Konkursu, Organizator nabywa własność nagrodzonych projektów okładek wraz z autorskimi prawami majątkowymi do tychże projektów.
2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych i wyróżnionych okładek w zakresie pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku, tekst jednolity z dnia 3 lipca 2019 r. Dz.U. 2019.1231) tj.:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania okładki – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie rozpowszechniania okładki w sposób inny niż określony w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do okładki przez Organizatora.
3. Organizator wskazuje na możliwość nieodpłatnego udzielenia uczestnikom i/lub autorom upoważnienia do korzystania z praw do projektu na potrzeby druku lub dodruku książki, której okładkę zgłoszono jako projekt konkursowy.
4. Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie okładki do Konkursu i dołączenie oświadczenia, że akceptują warunki regulaminu Konkursu, bezpłatnie wyrażają zgodę na publikację i eksponowanie ich plakatów w prasie, drukach reklamowych, Internecie i wystawy pokonkursowej.

§13 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu i autorów zgłoszonych projektów jest Totem.com.pl Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Inowrocławiu (88-100) przy ul. Jacewskiej 89, zwany dalej „Administratorem”.
2. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia dotyczące skorzystania z praw jakie uczestnikom Konkursu i autorom przysługują w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych można kierować na adres e-mail: rodo@totem.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu i autorów będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);
b) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
4. Dane osobowe uczestników Konkursu i autorów mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją Konkursu oraz innym podmiotom – w tym podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom. Dane osobowe uczestników Konkursu i autorów mogą być także przekazywane uprawnionym organom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu i autorów będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora- przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6. Uczestnikom Konkursu i autorom przysługuje prawo dostępu do podanych przez nich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnikom Konkursu i autorom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla udziału uczestnika w Konkursie.

§14 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad regulaminu.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Organizatora pod adresem: ul. Jacewska 89 w Inowrocławiu (88-100) oraz pod adresem Współorganizatora: ul. Muszkieterów 15 w Warszawie (02-273), a także na stronach internetowych www.totem.com.pl, www.konicaminolta.pl, wydawca.com.pl

Załącznik do Regulaminu

Regulamin w formie pliku pdf (tekst jednolity)

logotypy

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Zagłosuj!)
Loading...