Vejledning i forberedelse af materialer til digitaltryk

Filer

Materiale til tryk skal leveres i form af PDF-filer:
· uden lag og transparens (udfladet),
· i nettoformat, som svarer til formatet i bestillingen, forøget med udfald,
· med korrekt indstillede skærefelter (TrimBox),
· med korrekt angivne marginer,
· med vedlagte skrifttyper.

I filen skal anbringes alle de sider, der forekommer i opgaven, anbragt i den ønskede rækkefølge sammen med tomme sider. Anbring venligst ikke nogen information på tomme sider, fx ”tom side”.
Såfremt bogen er opdelt i flere filer, skal vi bede om en letforståelig og entydig angivelse af filernes rækkefølge.

Udfald

Et hvilket som helst element i projektet (billeder, grafik, tekst, baggrund), som går ud til sidens kant, bør gå mindst 3 mm ud over siden. Det er såkaldt udfald.
Hvis du ønsker at finde ud af, hvordan du korrekt forbereder udfald i forskellige grafiske programmer, kan du se vores instruktionsvideo (engelsk sprogversion).

Projekterne kræver hensyntagen til udfald fra alle fire sider.

I tilfælde af digitaltryk er tilstedeværelsen af skæremærker ikke påkrævet. Såfremt de anvendes skal de rykkes minimum 3 mm fra sidens kant.

Marginer

Alle vigtige elementer, så som tekster, koder og logo, bør befinde sig i en afstand af min 5 mm fra skærelinjen.
Man skal undgå at anvende relativt tynde (under 1 mm) rammer, som omkranser siden.

Grafik

BitMapper (billeder) bør forberedes i en opløsning på 200 – 300 dpi og anbringes som TIFF-objekter med en kompression uden tab (LZW, ZIP) eller JPEG i høj kvalitet.
En lavere opløsning vil medføre en tydelig forringelse af trykkvaliteten, og en højere opløsning vil unødvendigt forøge filstørrelsen, uden at dette har indflydelse på trykkvaliteten.
JPEG med lav kvalitet (med en høj kompressionsgrad) har også negativ indflydelse på trykkvaliteten.

I skannede materialer skal den originale raster fjernes (fx gennem sløring). Det forebygger opståen af moiré-effekt på de trykte materialer.

Linjens minimale tykkelse for 100% K samt farvet er 0,4 pkt (0,14 mm). Den minimale tykkelse for grå linjer er 0,7 pkt (0,25 mm).

Bogstaver

I pdf-filen skal efterlades et komplet sæt af de anvendte fonte eller – om nødvendigt – skal alle tekster ændres til skrå.
Denne anden løsning medfører en betydelig stigning i filstørrelsen samt dennes kompleksitet; den bør derfor kun anvendes, hvis det er nødvendigt.

Fonte under 12 pkt bør være i farver med 100% pigmentering af de anvendte kanaler (100% K eller 100% M og Y).

Farve

PDF-filer, som er beregnet til tryk, bør ikke have vedlagt ICC profil.

Det korrekte farveområde er CMYK. I tilfælde af billeder er det acceptabelt at anvende RGB-farver, men farvenuancerne på trykket kan afvige fra filen/prøven/mønsteret, som er afleveret til tryk.

Man kan anvende Pantonefarver, under forudsætning af, at de er korrekt konfigureret. Pantonefarver trykkes i overensstemmelse med deres navn, og ikke i overensstemmelse med farveprøven i PDF-filen.
Elementer, som skal have den samme farve på trykket, skal have et ensartet farverum.

Der må ikke anvendes undertryk (overprint) på hvide genstande. Sådanne elementer ses ikke på de trykte materialer.
Små lyse elementer (fx tekster) bør ikke befinde sig på en mørk påtrykt baggrund med mange komponenter.
Der må ikke anvendes genstande i Pantonefarver med transparenter, som dækker andre objekter, og heller ikke objekter med transparenter, som dækker elementer med Pantonefarver.

Det er fejlagtigt, såfremt der anvendes et ufuldstændigt farverum, fx CMY uden K-kanalen og lign.
Hvis det er væsentligt at fastholde et defineret farveskema, skal der leveres et mønster eller angives Pantonefarvenummer, som er tæt på den ønskede farve.

Illustrationer i sort farve må kun være udført med sort farve. Vi tillader ikke komponenter med CMYK eller RGB.

Den indre blok

Det indre skal leveres i form af en eller flere PDF-filer, som indeholder fritstående sider sammen med alle tomme sider.
Hvis det indre er opdelt af flere filer, skal man huske på en entydig angivelse af filernes korrekte rækkefølge.
Sidens størrelse og marginerne i filen skal være i overensstemmelse med det, der forventes i bogen, under hensyntagen til krævede udfald.
I tilfælde af at der optræder sider i farver (fx i form af indlagte sider) skal deres beliggenhed i bogen beskrives nøjagtigt i hht. sidetal, eller bedre, i hht. rækkefølgen af sider i bogen.
I tilfælde af at der foretages rettelser i til trykkeriet allerede leverede filer, skal de sider, som der er foretaget ændringer i, sendes i form af selvstændige PDF-filer (med en fil pr. side), eller som en fil, der indeholder hele bogen sammen med ændringerne.
Antallet af sidder i blokken ved en syet indbinding er altid et tal, som kan deles med 4, og ved limede sider tallene 2, 4, 6 eller 8, afhængig af formatet og den anvendte maskine.
Ved en syet indbinding, er placeringen af indstik trykt på andet papir end resten af bogen ikke fuldstændig fri, og er afhængig af trykarkene. Det vedrører ikke enkelte ark, som limes til blokken.

se mønster for blokken→

Forsiden & limning

Forsiden bedes venligst bilagt i form af en selvstændig PDF-fil, idet man lader sig lede af de generelle principper for forberedelse af filer. se mønster→

Inden forberedelse af limning/ forside kan man bede konsulenten/ en medarbejder i kundeservice om en tegning af ryggen eller angivelse af tykkelsen af denne.
I tilfælde af tryk af forsiden på de indre sider, skal her efterlades en hvid ryg + 55 mm fra hver side af ryggen til sidehæftningen.
Bogrygge på mindre end 6 mm må ikke indeholde tekster eller grafiske tegn, så som firmalogo.
Alle tekster og grafiske elementer på ryggen skal være i en afstand af mindst 1,5 mm fra ryggens kant.
Af æstetiske årsager er det bedst ikke at anbringe nogen tekster eller andre fritstående elementer i en afstand af 7 mm fra ryggen, på grund af den kant, der befinder sig der.

se mønster for limning→

Det er værd at tjekke, hvordan man korrekt forbereder forsiden eller omslaget til den pågældende publikation. En korrekt forberedelse af filerne til tryk gør det muligt at undgå fejl samt videresendelse af projektet til korrektur eller teknologisk verificering på trykkeriet, og forkorter dermed den tid, det tager at producere bogen. Vi har forberedt et redskab, som gør det muligt selvstændigt at lave en opgørelse over samtlige parametre, som er nødvendige for at skabe et korrekt projekt. Det er tilstrækkeligt at angive projektets data, så som fx antallet af sider, materialetyper samt indbinding – kalkulatoren udregner automatisk alle mål.

TJEK TEGNINGEN AF INDBINDINGEN/OMSLAGET PÅ DIN PUBLIKATION→

Traditionel forædling

Maske til punktlakering med UV skal forberedes i en selvstændig fil.
Alle lakerede elementer skal være angivet med en, 100% farve.

Maske til varmepresning af folie skal forberedes i en selvstændig fil.
Lige som i tilfælde med UV-lak, skal varm foliering angives med en, 100% farve. Der må kun anvendes vektorelementer med en tykkelse på ikke mindre end 0,4 mm, anbragt mindst 0,2 mm fra hinanden.

Maske til tørpresning skal forberedes i en selvstændig fil. Der må kun anvendes ensfarvede vektorelementer med en tykkelse på ikke mindre end 0,5 mm, anbragt mindst 2 mm fra hinanden.

Bemærk, forædling af alle slags grafiske projekter skal forberedes i den samme tegning, hvor forsiden eller de andre dele af publikationen, som skal forædles, befinder sig (under hensyntagen til den korrekte placering af supplerende elementer, med fastholdelse af passende formater og marginer).

Forædling med 3D Touch
3D-lak

Alle elementer, som forædles med 3D-lak, skal angives med en, 100% sort farve.

I projekter med masker under 3D-lak kan man anvende elementer med en tykkelse på mindst 0,25 mm, anbragt i en afstand af mindst 0,6 mm fra hinanden. 3D lak må ikke forekomme på skærelinjer, bøjninger samt foldninger.
I tilfælde af at der i projekterne anvendes tekster, bør de anvendte fonte ikke være mindre end 8 punkter.

For at opnå den bedste effekt af 3D-lak, anbefaler vi at anbringe et laminat i form af Soft Touch folie på hele den forædlede overflade. I tilfælde af anvendelse af denne type folie, kan fontene, der anvendes i tekster, som er forædlet med 3D-lak, have en minimal størrelse på 6 punkter.

2D-lak

Alle elementer, som forædles med 2D-lak, skal angives med en, 100% sort farve.
I projekter med masker under 2D-lak kan man anvende elementer med en tykkelse på mindst 0,25 mm, anbragt i en afstand af mindst 0,6 mm fra hinanden. Det accepteres, at 2D-lak befinder sig på skærelinjen, bøjninger, svejsninger samt foldninger.
I tilfælde af at der i projekterne anvendes tekster, bør de anvendte fonte ikke være mindre end 8 punkter.

I tilfælde af at der under lamineringen anvendes Soft Touch folie, kan fontene, det anvendes i tekster, som er forædlet med 2D-lak, have en minimal størrelse på 6 punkter.

Folie

Alle elementer, som presses med folie, skal angives med en, 100% sort farve.
I tilfælde af at der anvendes folie, bør der kun bruges elementer med en tykkelse på mindst 0,25 mm (undtagelsen er presning af folie på karton uden forudgående laminering – her kræves minimum 0,6 mm), anbragt mindst 0,6 mm fra hinanden.
I tilfælde af at der i projekterne anvendes tekster, bør de anvendte fonte ikke være mindre end 8 punkter.

I tilfælde af at der under lamineringen anvendes Soft Touch folie, skal fontene, det anvendes i tekster, som er forædlet i form af presset folie, have en minimal størrelse på 6 punkter.

Tilgængelige farver på folie er: guld, sølv, rød, mørkeblå, sort, holografisk (laser samt punkter). Efter særlig bestilling er det muligt at anvende folie i en farve, som ligger udenfor det normale udbud fra Totem.

Bemærk, forædling af alle slags grafiske projekter skal forberedes i den samme tegning, som forsiden er udført i (under hensyntagen til den korrekte placering af supplerende elementer, med fastholdelse af passende formater og marginer).

Masker for de enkelte forædlinger (2D og 3D-lak, folie) skal forberedes i selvstændige filer. Hver fil skal mærkes på en relevant måde (fx (projektnavn)_lak3D.pdf, (projektnavn)_lak2D.pdf, (projektnavn)_folie_(farvepåfolie).pdf).

Omfanget af kontrol af filerne

1. Trykkeriet foretager verificering af om de til tryk forberedte materialer er korrekt udført. Verificeringen foregår på flere planer.
· Verificering af om de til tryk fremsendte materialer er komplette (filer),
· overensstemmelse mellem materialernes format og bestillingens parametre,
· overensstemmelse mellem materialernes volumen og bestillingens parametre,
· verificering af ryggens tykkelse samt udfald på forsiden/limning,
· korrekt anbringelse af indlagte sider og indstik,
· korrekt placering af fonte,
· verificeringen af om materialet er forberedt korrekt:
   – til partiel lakering,
   – til presning,
   – til udskæringer,

· verificering af bitmappens opløsning,
· verificering af linjernes tykkelse,
· korrekt placering af skærelinjerne,
· verificering af grafik på forsiden i forhold til indbindingens faste elementer:
   – afsatte kanter på forsiden,
   – svejsning i limningen,
   – kanter på flapomslag,
   – marginer,
· stikprøvekontrol af 100% pigmentering af sorte tekster,
· afdækning af elementer med hvidt undertryk,
· forekomsten af udfald samt kontrol af korrekt anbringelse.

2. Trykkeriet bærer ikke noget ansvar for fejl forårsaget af fejlagtig forberedelse af materialer til tryk, herunder:
· som følge af anvendelse af gennemsigtighed,
· forkert angivelse af sidetal,
· forkert anbringelse af tomme sider,
· forkert forberedelse af sammenhængende sider inde i publikationen,
· placeringen af objekter og tekster,
· fejl ved angivelse af ISBN-koder,
· angivelse af farvesammensætningen til trykket uden farvemæssigt grundlag,
· angivelse af farvesammensætningen med anvendelse af farvematerialer på sider, som trykkes i sort,
· angivelse af farvesammensætningen samt sluteffekten efter forkert materialevalg,
· forskelle i farvesammensætningen som følge af anvendelse af RGB farveområde i produktionsfilen,
· stavefejl, grammatiske fejl og redaktionelle fejl i indholdet,
· æstetikken ved det gennemførte projekt.