Generelle samarbejdsbetingelser

§1. Generelle betingelser
1. Med henblik på at sikre gensidig tilfredshed med det etablerede samarbejde, gennemfører medarbejdergruppen hos Totem.com.pl (herefter kaldet Totem) de af Ordregiver bestilte opgaver med den største omhyggelighed.
2. Ved afgivelse af bestilling bekræfter Ordregiver at have gjort sig bekendt med nærværende Generelle samarbejdsbetingelser (herefter kaldet ”GS”) og accepterer de heri indeholdte bestemmelser.
3. Totem kan anvende produkterne til marketing og reklameformål, med mindre Ordregiver i forbindelse med afgivelse af bestilling skriftligt forbeholder sig, at vedkommende ikke giver samtykke hertil.
4. En individuel aftale mellem Totem og Ordregiver kan ændre de generelle bestemmelser.
5. Totem kan afvise at gennemføre arbejdsopgaver, som indeholder indhold af ulovlig karakter (fx indhold som opildner til racemæssigt, etnisk eller religiøst had, pornografisk indhold, støtte til fascisme, nazisme og kommunisme, som støtter vold, krænker religiøse følelser, krænker rettigheder som tilkommer tredjemand).

§2. Bestilling
1. Ordregiver afgiver sin bestilling skriftligt pr. e-mail. Til bestillingen skal vedlægges en salgskalkulation fra Totem.
2. For gennemførelse af bestillingen kræves en af Totem krævet ordrebekræftelse. Totem bekræfter ordren skriftligt pr. e-mail (bekræftelse af priser/ frister for gennemførelse/ leveringsbetingelser).
3. Kun bestillinger, som indeholder alle nødvendige informationer, vil at Totem blive accepteret til gennemførelse.
4. Totem anmelder eventuelle forskelle mellem bestillingen og tilbuddet, og fremsender ikke ordrebekræftelse på bestillinger, som ikke er i overensstemmelse med tilbuddet.

§3. Filer
1. Ordregiver leverer et komplet sæt materialer i elektronisk form.
2. Måden filerne skal forberedes på er angivet i dokumentet: ”Vejledning i forberedelse af materialer til digitaltryk”.
3. Ordregiver fremsender filerne gennem internettet. Til dette formål kan anvendes platformen Dropbox eller internetsiden WeTransfer. Efter fremsendelse af filer til tryk, skal kundeservice bekræfte, at de er modtaget.
4. I tilfælde af at der findes fejl, som indgår i kontrollen i overensstemmelse med dokumentet angivet i §3. pkt. 2., informerer Totem omgående Ordregiver om dette pr. mail, med henblik på at udarbejde en metode til eliminering af fejlene og nye betingelser for gennemførelsen af bestillingen.

§4. Leveringsfrist
1. Såfremt der forekommer forsinkelser, informerer Totem Ordregiver om dette, senest på dagen, hvor det er planlagt, at ordren skal være gennemført.
2. Totem garanterer ikke faste leveringsfrister for specifikke slags ydelser. Leveringsfristerne er afhængige af den aktuelle produktionsbelægning.
3. Totem bærer ikke noget ansvar for forsinkelser i udførelsen af bestillingen, som er forårsaget af årsager, Totem ikke har kontrol over.

§5. Levering
1. Totem gennemfører levering af de bestilte varer med egen transport eller pr. kurer.
2. Totem bærer ikke noget ansvar for forsinkelser i leveringen af årsager, som ligger hos kurerfirmaet.
3. Ordregiver er forpligtet til at undersøge leveringen med hensyn til eventuelle synlige beskadigelser af pakningerne, inden der underskrives for modtagelsen af leveringen.
4. I tilfælde af at der konstateres beskadigelse af pakningen, er Ordregiver forpligtet til at udfylde en skadeprotokol samt foretage fotografisk dokumentation under kurerens tilstedeværelse.
5. Såfremt der ikke foreligger en skadeprotokol for de leverede varer, vil reklamation ikke blive taget til følge.

§6. Reklamation
1. Reklamation skal afgives i skriftlig form (e-mail). Det er påkrævet, at der til formularen bilægges billeder, som præsenterer fejlen, eller overdragelse af et mønster af fejlen med nøjagtig beskrivelse.
2. Reklamationer vedrørende mængden kan afgives maksimalt 7 dage fra modtagelse af bestillingen, og vedrørende kvalitet maksimalt 30 dage fra modtagelse af bestillingen
3. Returnering af fejlbehæftede varer forestår på Totems omkostning og afhentes på stedet, hvor de blev leveret. Returnering af fejlbehæftede varer er en betingelse for anerkendelse af reklamationens berettigelse.
4. Der træffes afgørelse om berettigelsen af den afgivne reklamation indenfor 7 arbejdsdage, regnet fra dagen for anmeldelsen eller returnering af oplaget.
5. Betingelserne for accept og behandling af reklamation er fastsat i dokumentet: Grundlæggende kvalitetsnormer.
6. Reklamation som følge af beskadigede produkter skal anmeldes indenfor 7 dage fra levering af forsendelsen.
Ydermere er grundlag for reklamationen en skadeprotokol, udfærdiget under tilstedeværelse af kureren/ den person, som leverede forsendelsen.

§7. Betaling
1. Den grundlæggende form for afregning er 100% forudbetaling eller kontant betaling ved modtagelse af produktet.
2. Ordregiver kan anmode om tildeling af handelskredit.
3. I tilfælde af overholdelse af kriterierne, vil betalingsbetingelserne og størrelsen af handelskreditten blive angivet i et selvstændigt dokument.
4. Gennemførelse af bestillinger, som overstiger størrelsen af handelskreditten, forestår på almindelige betingelser, dvs. §7. pkt. 1.
5. Ordregiver er forpligtet til rettidig betaling af sine forpligtelser overfor Totem.
6. Totem kan afvise af modtage en bestilling, gennemføre en modtaget bestilling eller indstille leverancen af allerede udført arbejde, såfremt Ordregiver har ubetalte forfaldne finansielle forpligtelser overfor Totem.
7. I ovenstående tilfælde tilkommer det ikke Ordregiver noget krav mod totem, som ikke bærer noget erstatningsansvar i forbindelse med afvisningen af at modtage eller gennemføre bestillingen eller tilbageholdelsen af levering.

Loading...